Walne Zgromadzenie

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.  w dniu 16 maja 2017 r. [pdf]

Załączniki:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za 2016 rok [pdf]
Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za 2016 rok [pdf]
Sprawozdanie Finansowe ALUMETAL S.A. za 2016 rok [pdf]
Sprawozdanie z działalności Zarządu ALUMETAL S.A. za 2016 rok [pdf]
Wniosek Zarządu ALUMETAL S.A. o podział zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy [pdf]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny sprawozdań Zarządu, sprawozdań finansowych oraz Wniosku o podział zysku [pdf]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. [pdf]
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. [pdf]
Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. [pdf]
Informacja o braku polityki działalności CSR [pdf]

 

Tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach (obowiązujący od dnia 16 maja 2017 roku) [pdf]