Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.05.2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. w dniu 23 maja 2018 r. [pdf]

 

Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. z dnia 23 maja 2018 roku. [pdf]

 
W nawiązaniu do Zasady I.Z.1.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Zarząd ALUMETAL S.A. informuje, iż obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będą transmitowane.

 

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej przez Aviva OFE Aviva BZ WBK  [treść zgłoszenia]

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przez IPO 30 FIZAN A/S [treść zgłoszenia]

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej przez Nationale-Nederlanden OFE [treść zgłoszenia]

 

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

Projekty uchwał na ZWZ 23 maja 2018 r. [pdf]

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ [pdf]

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na ZWZ [pdf]

Oświadczenie Zarządu o liczbie akcji [pdf]

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alumetal S.A. wraz ze sprawozdaniem finansowym Alumetal S.A. oraz sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta [dokumenty]

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. wraz ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. oraz sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta [dokumenty]

Wniosek Zarządu ALUMETAL S.A. o podział zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy [pdf]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny sprawozdań Zarządu, sprawozdań finansowych oraz Wniosku o podział zysku [pdf]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. [pdf]
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. [pdf]

Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. [pdf]
Informacja o braku polityki działalności CSR [pdf]

 

 

Tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach (obowiązujący od dnia 16 maja 2017 roku) [pdf]