Strategia

Celem strategicznym Grupy jest uzyskiwanie systematycznego wzrostu sprzedaży do poziomu około 250 tys. ton w 2022 r.

Strategia zakłada zwiększenie wartości dla akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.  jako wiodącego producenta w Europie wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych.

Elementy strategii Grupy, które mają zapewnić osiągnięcie założonych celów, obejmują:

  • modernizację zakładu produkcyjnego w Kętach,
  • koncentrację na działaniach operacyjnych mających na celu poprawę wydajności produkcji oraz jej efektywności technologicznej i kosztowej,
  • dalszą intensyfikację działań handlowych, w tym dywersyfikację portfela produktów,
  • średnioroczny wzrost EBITDA o 10%.