Rating

Agencja ratingowa EuroRating sp. z o.o. nadała 28 stycznia 2015 roku Alumetal S.A. rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym BBB.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej spółki Alumetal S.A. i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy.

Powyższy rating określał wiarygodność finansową oraz zdolność przedsiębiorstwa do regulowania krótko i długoterminowych zobowiązań w perspektywie do 3 lat.

Powodem zakończenia oceny ratingowej Alumetal S.A. jest wygaśnięcie umowy. EuroRating oceniał ryzyko kredytowe spółki od stycznia 2015 roku.  W całym okresie oceny rating Alumetal S.A. utrzymywany był na stałym poziomie BBB z perspektywą stabilną. 

Zgodnie z polityką agencji ratingowej EuroRating historia ratingu Alumetal S.A. (a także archiwalne raporty i komunikaty ratingowe dotyczące spółki) będzie nadal publikowana w serwisie internetowym agencji przez trzy kolejne lata (jest to horyzont czasowy długoterminowych ocen ratingowych nadawanych przez EuroRating), pod bezpośrednim adresem: www.eurorating.pl/ratingi/publiczne/przedsiebiorstwa/alumetal

 

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority– ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.  
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej). Nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.