Kalendarium

Terminy wydarzeń korporacyjnych w roku 2017

 

21 sierpnia 2017 r. 

Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

 

29 listopada 2017 r.

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową