Informacje o akcjach

Na podstawie Uchwały nr 811/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 16 lipca 2014 roku z dniem 17 lipca 2014 roku wprowadzono w trybie zwykłym do obrotu giełdowego akcje zwykłe na okaziciela spółki ALUMETAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLALMTL00023”:

  • 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji serii A
  • 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści ) sztuk akcji serii B
  • 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji serii C

 

Na podstawie Uchwały nr 509/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 28 maja 2015 roku z dniem 01 czerwca 2015 roku wprowadzono w trybie zwykłym do obrotu giełdowego 150.770 akcji zwykłych  na okaziciela spółki ALUMETAL S.A. serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii D zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki.

 

Na podstawie Uchwały nr 728/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 15 lipca 2016 roku z dniem 20 lipca 2016 roku wprowadzono w trybie zwykłym do obrotu giełdowego 150.770 akcji zwykłych  na okaziciela spółki ALUMETAL S.A. serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki.

 

Na podstawie Uchwały nr 781/2017 zmienionej uchwałą 782/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 19 lipca 2017 roku z dniem 21 lipca 2017 roku wprowadzono w trybie zwykłym do obrotu giełdowego 100.513 akcji zwykłych na okaziciela spółki ALUMETAL S.A. serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii F zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki.

 

Zarząd Giełdy postanowił notować akcje spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ALUMETAL” i oznaczeniem „AML”.