Dywidenda za 2015 rok

Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 14 marca 2016 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

  1. 1) kwotę 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
  2. 2) kwotę 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3. 3) pozostałą kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu wskazując na możliwość zmiany dnia wypłaty dywidendy z dnia 31 maja 2016 r. na dzień 7 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2016 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu, podzielając opinię Rady Nadzorczej o ustaleniu dnia wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2015  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2016 r.