Dywidenda za 2014 rok i lata ubiegłe

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. uchwałą nr 9 przychyliło się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 i lata ubiegłe postanawiając przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki i przeznaczając ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz podzielić zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) w niżej określony sposób: 

 kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;

 kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. postanowiło kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o 27.897.099,59 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia tej uchwały przypadła tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy). Akcje serii D, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu 01 czerwca 2015 r. nie uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie za rok 2014.

 

Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. przychyliło się również do wniosku Zarządu Spółki w sprawie ustanowienia dat dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ustalając dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2014 i lata ubiegłe została wypłacona w dniu 29 czerwca 2015 r.