Dywidendy

Dywidenda za rok 2016

 

Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 r. powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób:

  1. 1) kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję,
  2. 2) kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3. 3) pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.


Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2017 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień dnia wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2017 r. a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2017 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2016  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2017 r.

 

Dywidenda za rok 2015

Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 14 marca 2016 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

  1. 1) kwotę 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
  2. 2) kwotę 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3. 3) pozostałą kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu wskazując na możliwość zmiany dnia wypłaty dywidendy z dnia 31 maja 2016 r. na dzień 7 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2016 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu, podzielając opinię Rady Nadzorczej o ustaleniu dnia wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2015  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2016 r.

 

Dywidenda za rok 2014 i lata ubiegłe

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. uchwałą nr 9 przychyliło się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 i lata ubiegłe postanawiając przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki i przeznaczając ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz podzielić zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) w niżej określony sposób: 

kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;

kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. postanowiło kwotę 1.503.908,41 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o 27.897.099,59 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia tej uchwały przypadła tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy). Akcje serii D, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu 01 czerwca 2015 r. nie uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie za rok 2014.

 

Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. przychyliło się również do wniosku Zarządu Spółki w sprawie ustanowienia dat dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ustalając dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2014 i lata ubiegłe została wypłacona w dniu 29 czerwca 2015 r.