Dywidenda za 2018 rok

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w dniu 21 marca 2019 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

1) kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki,

2) kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2019 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2019 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

 

 Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A., dywidenda za rok 2018 została wypłacona w dniu 27 czerwca 2019 r.