Audytor

Zarząd Alumetal S.A., stosownie do Zasady I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. informuje, iż zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Alumetal S.A.

 

W spółce nie obowiązuje obecnie stała reguła, która wprowadzałaby odmienne regulacje w tym zakresie. 

 

Podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Alumetal S.A. jest:

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Ernst & Young Audit sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1).