Dywidenda za 2017 rok

Zarząd ALUMETAL S.A.  w dniu 9 kwietnia 2018 r. powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł w następujący sposób:

 1)    kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2017 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,

 2)  kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2017 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

 

Przesunięcie w czasie terminu wypłaty dywidendy wynika z sezonowego charakteru działalności Spółki. Okres letni regularnie charakteryzuje się niższym poziomem produkcji i sprzedaży u producentów aluminiowych stopów odlewniczych ze względu na wakacyjne przestoje w branży samochodowej, która jest głównym klientem Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. Sytuacja ta automatycznie oznacza dla Spółki niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i możliwość uwolnienia dodatkowych środków finansowych, co w tej sytuacji ułatwia Spółce wypłatę dywidendy bez nadwyrężania bieżącej płynności finansowej.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A., dywidenda za rok 2017 została wypłacona w dniu 29 sierpnia 2018 r.